نوار مقاوم در برابر شعله

نوار نقاله مقاوم در برابر شعله به طور عمده در تاسیسات جابجایی ذغال سنگ، کود شیمیایی، یا معدن ذغال استفاده می شود. این نوار به منظور جلوگیری از آتش سوزی و کاهش صدمات ناشی از شعله کوره انفجاری به روی نوار نقاله مورد استفاده قرار می گیرد.

مورد

تست شعله آزمایشگاهی

تست لغزش درام

مقاومت الکتریکی

استاندارد

شعله

برافروختگی

JIS

Each less than 15 sec. Total of 6 samples less than 45 sec.

None

None

None

ISO

Each less than 15 sec. Total of 6 samples less than 45 sec.

None

None

Less than 3X108

DIN

Each less than 15 sec. Total of 6 samples less than 45 sec.

None

None

Less than 3X108

MSHA(USA)

Avr.less than 60 sec.

Avr.less than 180 sec.

None

Less than 3X108

AS(Australia)

Avr.less than 10 sec.
Each less than 15 sec.

Avr.less than 120 sec.
Each less than 180 sec.

Less than 325 on drum surface and no glow

Less than 3X108

CSA(Canada)

Avr.less than 60 sec.

Avr.less than 180 sec.

Less than 400 on drum surface and no glow

Less than 3X108

 

نمونه آزمایش

استاندارد

JIS

 

No. of Specimen

با پوشش لاستیکی

6pcs